ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ THI MÔN TOÁN

LỚP 12

Năm học

Đề kiểm tra giữa kỳ 1

Đề kiểm tra cuối kỳ 1

Đề kiểm tra giữa kỳ 2

Đề kiểm tra cuối kỳ 2

2022 – 2023
Đáp án GK1, Toán 12, 22-23
Made 141       Made 212
Made 381        Made 492
Đáp án CK1, Toán 12, 22-23
Ma trận CK1, Toan 12, 22-23
Made 121

Đề tham khảo năm 2023 và đáp án: Đề-va-loi-giai-chi-tiet-de-tham-khao-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan

 

2021 – 2022
Bảng đặc tả, GK1, Toán 12, 21-22 
Ma trận, GK1, Toán 12, 21-22
Đề GK1, Toán 12, 21-22
Đáp án GK1, Toán 12, 21-22
Ma trận CK1,Toan 12, 21-22
Bảng đặc tả CK1,Toan 12, 21-22
Đề CK1,Toan 12-001, 21-22
Đáp án CK1,Toan 12-001, 21-22
Ma trận Đề GK2,Toan 12, 21-22
Bảng đặc tả GK2,Toan 12, 21-22
Đề KT GK2, Toan 12, 001, 21-22
Đáp án GK2,Toan 12,001,21-22
Ma trận CK2,Toan 12, 21-22
Bảng đặc tả CK2,Toan 12, 21-22
Đề CK2, Toan 12, 001, 21-22
Đáp án CK2, Toan 12-001, 21-22

ĐỀ TỐT NGHIỆP

Năm 2022: 

 Đề và giải chi tiết đề tham khảo môn Toán năm 2022 

Năm 2021

Đề minh họa  và lời giải chi tiết năm 2021

ĐỀ + Giải -THPTQG-MĐ-101_2021(Dot 1)          ĐỀ + Giải -THPTQG-MĐ-102_2021(Dot 1)            ĐỀ + Giải -THPTQG-MĐ-103_2021(Dot 1)        ĐỀ + Giải -THPTQG-MĐ-104_2021(Dot 1)

Năm 2020

ĐỀ THI TN TOAN + HD GIẢI  2020 – MÃ 102            ĐỀ THI TN TOAN + HD GIẢI  2020 – MÃ 103              ĐỀ THI  TN TOAN + HD GIẢI  2020 – MÃ 104

 

LỚP 11

Năm học

Đề kiểm tra giữa kỳ 1

Đề kiểm tra cuối kỳ 1

Đề kiểm tra giữa kỳ 2

Đề kiểm tra cuối kỳ 2

2022 – 2023
1de 327       2de 345
3de 352        4de 386
DA-Toan11-GK1-22-23
Đề CK1, toán 11, MĐ 157
Ma trận_Toán 11_CKI(22-23)
DA-Toan11-Cuối Ki1-22-23
Toan 11_GK2_22-23_101

Toan 11_GK2_22-23_102

Dap an_Toan 11_GK2_22-23

2021 – 2022
Bảng đặc tả, GK1, Toán 1, 21-22 
Ma trận GK1, Toán 11, 21-22
Đề GK1, Toán 11, 21-22
Đáp án GK1, Toán 11, 21-22
De GK2, Toán 11, 21-22_Made 121
Đáp án

 

LỚP 10

Năm học

Đề kiểm tra giữa kỳ 1

Đề kiểm tra cuối kỳ 1

Đề kiểm tra giữa kỳ 2

Đề kiểm tra cuối kỳ 2

2022 – 2023
Toan10_GK1_22-23_364   
Toan10_GK1_22-23_425
Toan10_GK1_22-23_243        
Toan10_GK1_22-23_534
Đáp án, GK1, Toán 10, 22-23
Toán 10, CK1_22-23_Mđ 224
Ma trận CK1,Toan10, 22-23
Đáp án CK1, Toán 10, 22-23
DAToan10GiuaHK2-22-23 Toan10_GK2_22-23_218 Toan10_GK2_22-23_348 Toan10_GK2_22-23_427 Toan10_GK2_22-23_531
2021 – 2022
Toan10_GK2_21-22_139   
Toan1-_GK2_21-22_245
Toan10_GK2_21-22_387 
Toan1-_GK2_21-22_460
HDC GK2,Toan 10, 21-22

HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

Đề và đáp án HSG Quốc gia năm học 2021 – 2022: HSG QG Toan 2021-2022

 

scroll to top