Thông báo nội dung thi tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định năm học 2020-2021

Xem nội dung:

– Nội dung thông báo
– Phụ lục 1.1. Kiến thức chung
– Phụ lục 1.2APhụ lục 1.2B. Ngoại ngữ
– Phụ lục 1.3. Tin học
– Phụ lục 2.1. Giáo viên Trung học phổ thông (THPT).
– Phụ lục 2.2. Giáo viên Tiểu học (TH).
– Phụ lục 2.3. Nhân viên Văn thư.
– Phụ lục 2.4. Nhân viên Kế toán.
– Phụ lục 2.5. Nhân viên Thư viện.
– Phụ lục 2.6. Nhân viên Thiết bị.
– Phụ lục 2.7. Nhân viên Giáo vụ.
– Phụ lục 2.8. Nhân viên Hỗ trợ khuyết tật.

 

scroll to top