BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

Ông Nguyễn Thanh Thạch – Hiệu trưởng

Ông Huỳnh Tấn Châu – Phó Hiệu trưởng

Ông Châu Thanh Liêm – Phó Hiệu trưởng