BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

Ông Nguyễn Thanh Thạch – Hiệu trưởng

                                                                                                                                                 

Ông Nguyễn Trương – Phó Hiệu trưởng                                                             Ông Huỳnh Tấn Châu – Phó Hiệu trưởng