Từ trái qua phải: Thầy Cao Văn Tỉnh, Thầy Thái Văn Quân (Tổ trưởng), Thầy Nguyễn Trương (đã nghỉ hưu), Cô Đặng Thị Phước, Cô Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Cô Trịnh Ngọc Thùy, Cô Nguyễn Thị Thúy Minh, Cô Nguyễn Thị Hóa, Cô Vũ Thị Thúy Hằng, Cô Nguyễn Thị Hồng Nhân (Tổ phó), Thầy Võ Đức Ảnh, Thầy Nguyễn Văn Trung, Thầy Đoàn Đại Danh, Thầy Trần Khoa Toàn, Thầy Phùng Đình Hùng, Thầy Nguyễn Duy Thư.