Từ trái qua phải: Thầy Trần Minh Cảnh (Tổ trưởng), Thầy Nguyễn Văn Trưởng (Tổ Phó), Thầy Châu Thanh Liêm, Thầy Huỳnh Sĩ Chủng, Thầy Nguyễn Trương (đã nghỉ hưu), Cô Trần Thị Minh Nguyệt, Cô Lê Thị Cẩm Hồng, Cô Võ Thị Thu Thủy, Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng.