Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Từ phải qua trái: đ/c Đinh Văn Huỳnh (Chủ tịch), đ/c Trần Thị Thu Hoài (KT), đ/c Trần Văn Hiếu (UV),

đ/c Lê Thị Hồng Nhân (Phó Chủ tịch), đ/c Võ Đức Ảnh (UV).