LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.

Hôm nay, 20/7/2022, Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú của trường vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về dự với buổi Lễ, có các đồng chí trong cấp ủy và đông đủ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trường THPT Lý Tự Trọng.

Quang cảnh buổi lễ

Quần chúng Trần Lê Minh Trung đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Lâm Văn Long – người giới thiệu quần chúng Trần Lê Minh Trung vào Đảng

Quàn chúng Lý Huỳnh Khải Duy đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Vũ Thế Cường – người giới thiệu quần chúng Lý Huỳnh Khải Duy vào Đảng

Quần chúng Nguyễn Xuân Việt đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Trung – người giới thiệt quần chúng Nguyễn Xuân Việt vào Đảng

Quần chúng Nguyễn Công Bá đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Đặng Thị Phước – người giới thiệu quần chúng Nguyễn Công Bá vào Đảng

Quần chúng Hồ Nguyễn Minh Vĩ đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Nguyễn Văn Trưởng – người giới thiệu quần chúng Hồ Nguyễn Minh Vĩ vào Đảng

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, đọc quyết định kết nạp đảng

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch – Bí thư Chi bộ, trao quyết định kết nạp đảng

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

Đ/c Nguyễn Thanh Thạch quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công người giúp đỡ

———————

 

scroll to top