Toán

Toán 11

     * Đại số và Giải tích           

             Bai tap tu luan Dai so 11 chuong 1

             Bai tap tu luan Dai so 11 chuong 2 

             Bai tap tu luan Dai so 11 chuong 3

             Bai tap tu luan Dai so 11 chuong 4

             Bai tap tu luan Dai so 11 chuong 5

       * Hình học

             Bai tap tu luan Hinh hoc 11 chuong 1

             Bai tap tu luan Hinh hoc 11 chuong 2

             Bai tap tu luan Hinh hoc 11 chuong 3

Toán 12

     * Giải tích 

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 1a

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 1b

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 2a

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 2b

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 2c

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 3a

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 3b

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 3c

            Tai lieu Giai tich 12 chuong 4a

       * Hình học

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 1

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 2

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 3a

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 3b

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 3c

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 3d

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 3e

            Tai lieu Hinh hoc 12 chuong 3f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scroll to top